HomeEsportsEsports de la Generalitat actualitza el document amb les mesures per contenir...

Esports de la Generalitat actualitza el document amb les mesures per contenir la Covid-19

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat  Física de la Generalitat de Catalunya  ha fet públic un comunicat recordant i actualitzant les restriccions al sector esportiu per contenir la  Covid-19. El document respon a preguntes relatives a  instal·lacions esportives, l’ús de les mascaretes,  mesures a aplicar a piscines, horaris, aforaments,  afectació confinament nocturn i moltes altres qüestions de molta utilitat davant dels dies festius que arriben aquesta setmana. El texte comença responent a la següent pregunta:

Poden obrir les instal·lacions esportives? 

Sí. Poden obrir les instal·lacions esportives tant cobertes com descobertes amb la  finalitat d’acollir el desenvolupament de la pràctica esportiva i entrenaments:

∙ Pel que fa a les instal·lacions esportives descobertes, així com aquells  espais de pràctica esportiva descoberts, podran acollir esportistes sempre  que no superin el 50% de l’aforament total de la instal·lació. Aquestes  instal·lacions hauran de disposar dels mecanismes de control necessaris per  garantir no sobrepassar l’aforament indicat.

∙ Pel que fa a les instal·lacions esportives cobertes, així com aquells espais  de pràctica esportiva coberts, podran acollir esportistes sempre que no  superin el 30% total de la instal·lació, tot garantint la ventilació creuada  del mateix espai. Aquestes instal·lacions hauran de disposar dels  mecanismes de cita prèvia i reserva horària per garantir no sobrepassar  l’aforament indicat.

Quan en una mateixa instal·lació esportiva conflueixin espais de pràctica coberts i  descoberts, l’aforament total de la instal·lació no podrà superar el percentatge indicat  en funció de si aquest és cobert (30%) o descobert (50%).

No podrà fer-se ús dels vestidors, llevat de les piscines i exclusivament pels usuaris  de la mateixa piscina.

Aquelles instal·lacions esportives que acullin activitats esportives per a  desenvolupar-hi sessions curriculars d’Educació Física durant l’horari lectiu podran  obrir i acollir excepcionalment els alumnes sense limitació. L’aforament de la  instal·lació no podrà superar el percentatge d’ocupació permès. Queden exclosos d’aquestes restriccions els Centres de Tecnificació i Centres d’Alt  Rendiment, tant de titularitat pública com privada.

Per calcular l’aforament de les instal·lacions esportives, es pot prendre de referència  el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre.

Ús de mascareta 

Hi ha alguna limitació en la pràctica esportiva i física a instal·lacions  esportives? 

Únicament en l’ús de la mascareta. En instal·lacions esportives cobertes (gimnasos,  centres de fitnes, pavellons i similars), les activitats esportives practicades  col·lectivament hauran d’evitar-se o, si es fan, desenvolupar-se amb l’ús de  mascareta. S’entenen per activitats esportives practicades col·lectivament aquells  entrenaments d’esports col·lectius en instal·lacions cobertes (futbol sala, handbol,  bàsquet, etc.), així com aquelles activitats dirigides i practicades de manera grupal  (p.ex. ciclisme de sala, aeròbic, etc.).

No tindran la consideració d’activitats esportives practicades col·lectivament aquells  esports que es desenvolupin en format parelles (pàdel, esquaix, tennis, tennis taula,  etc.) o un contra un, i, per tant, no els serà d’aplicació les restriccions descrites.

No es troben afectats per aquesta limitació els centres de tecnificació i d’alt  rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i  equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional,  estatal i internacional. Tampoc afecten al col·lectiu d’esportistes que tinguin la  consideració de professionals, així com els/les esportistes que tenen la qualificació  d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol.

Quines mesures són aplicables a les piscines?

1. Pel que fa a les piscines cobertes, s’ha de limitar l’aforament de pràctica  esportiva al 30% del mateix vas. Caldrà habilitar el sistema de reserva horària  per cita prèvia.

2. Pel que fa a les piscines descobertes, s’ha de limitar l’aforament de pràctica  esportiva al 50% del mateix vas. Caldrà habilitar el sistema de control  d’entrada.

3. Els aforaments descrits són aplicables, i mai podran ser superats per al  desenvolupament d’entrenaments, cursets de natació i activitats  extraescolars fora de l’horari lectiu, tant en pràctica esportiva individual  com col·lectiva.

4. Es podran fer ús de vestidors tot garantint la distància interpersonal de 2,5m2 a l’espai de vestidors i dutxes únicament pels usuaris de la piscina. 5. Només pot obrir-se al públic el vas de la piscina per a la pràctica esportiva. En  cap cas, podran fer-ho les zones d’aigües o espais ludicotermals inclosos a la  mateixa instal·lació, els quals hauran de romandre tancats.

Pel càlcul d’aforament en instal·lacions esportives prendre de referència el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre.

Hi ha un horari concret de tancament al públic de les instal·lacions  esportives? 

Les instal·lacions esportives podran romandre obertes al públic de les 6 del matí a  les 21.00 hores del vespre. Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació  hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili  abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat.

Com a excepció, podran romandre obertes les instal·lacions esportives que acullin  els esportistes amb consideració de professionals o participin en competicions  professionalitzades, així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista  d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones  encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en  les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància i serveis essencials a la instal·lació. Aquestes persones  podran romandre a la instal·lació esportiva i desplaçar-se per anar o tornar del seu  lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de  mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el  corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la  documentació acreditativa que així ho justifiqui.

Afectació als esportistes 

Què es considera esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment? 

Són esportistes d’Alt Nivell aquells/es que obtinguin aquest reconeixement oficial  mitjançant la darrera publicació al DOGC (núm. 8238 d’1 d’octubre) o el mateix BOE,  sempre que preservin els beneficis d’aquesta condició. Així mateix, són esportistes  d’Alt Rendiment els/les que figurin al DOGC dels darrers 3 anys, tinguin beca en  centre de tecnificació o certificat pel CSD a petició de la respectiva federació  espanyola.

Els/les titulars d’aquesta condició han d’acreditar-la mitjançant el corresponent  certificat federatiu o la mateixa publicació en el Diari Oficial.

Qui té consideració d’esportista professional? 

Són esportistes professionals aquells/es que, amb independència de la competició  en la qual participin, en virtut d’una relació establerta amb caràcter regular, es  dediquin voluntàriament a la pràctica de l’esport per compte propi o dins de l’àmbit  d’organització i direcció d’un club o entitat esportiva a canvi d’una retribució. Queden  exclosos de l’àmbit d’aquesta norma aquelles persones que només reben la  compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.

Els esportistes professionals i les competicions professionalitzades

Podran tenir les mateixes prerrogatives que els esportistes professionals aquells que  participin en competicions que, per la seva naturalesa, estiguin professionalitzades.

Als efectes del present, tindran consideració de competicions professionalitzades  aquelles que, amb caràcter de competició sènior estatal o internacional,  corresponguin a la màxima categoria de la modalitat esportiva federada  corresponent.

Confinament nocturn i comarcal 

Quins/es esportistes poden desenvolupar activitat esportiva o  desplaçar-se durant els horaris de confinament nocturn?

Ho poden fer els/les esportistes professionals o aquells/es que entrenin o participin  en competicions professionalitzades de caràcter estatal, internacional o professional.

Al mateix temps, les instal·lacions esportives podran romandre obertes més enllà de  l’horari de confinament nocturn quan acullin entrenaments o competicions  d’esportistes professionals.

Com afecta la pràctica esportiva i física a les instal·lacions esportives  durant el confinament comarcal?

La limitació de mobilitat comarcal, que serà efectiva cada dia de la setmana, també  s’aplica a la pràctica esportiva. Per tant, els/les esportistes només podran  desenvolupar la pràctica esportiva o entrenaments en la comarca de residència.

No es troben afectats per aquesta limitació els centres de tecnificació i d’alt  rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i  equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional,  estatal i internacional. Tampoc afecten al col·lectiu d’esportistes que tinguin la  consideració de professionals, així com els/les esportistes que tenen la qualificació  d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol.

Les competicions 

Quines competicions poden celebrar-se?

Poden celebrar-se les competicions oficials internacionals, estatals i professionals,  de manera que les instal·lacions esportives podran romandre obertes per acollir  aquestes competicions.

Tenen consideració de competicions oficials estatals aquelles incloses i aprovades  en el calendari de la federació esportiva estatal corresponent. No tindran aquesta  consideració aquelles competicions puntuables per rànquings o classificatòries en  competicions estatals si no formen part del calendari de la federació esportiva estatal  corresponent.

Tenen consideració de competicions oficials internacionals aquelles incloses i  aprovades en el calendari de la federació esportiva internacional corresponent, així  com aquelles reconegudes per les mateixes federacions.

Tenen la consideració de competicions professionals aquelles de caràcter estatal  qualificades així per la Ley 10/1990, de 15 d’octubre, del deporte, és a dir, Primera i  Segona Divisió A de futbol, així com la Lliga ACB de bàsquet.

Poden admetre públic les instal·lacions que acullin competicions  esportives autoritzades? 

No. En qualsevol cas, les competicions autoritzades hauran de celebrar-se sense  públic.

Activitat a l’aire lliure 

Quines mesures hem de tenir en compte per a l’activitat esportiva i  física a l’aire lliure (fora d’instal·lacions esportives)?

Es permet desenvolupar qualsevol activitat física i esportiva a l’aire lliure de forma  individual, amb convivents (persones que viuen en el mateix domicili) o en grups de  màxim sis persones, tot respectant els horaris de confinament nocturn.

 

Cal tenir en compte que cada dia de la setmana la pràctica d’activitat física i  esportiva a l’aire lliure haurà de desenvolupar-se dins de la comarca de residència i  podrà realitzar-se amb convivents o en grups de màxim sis persones.

Quan parlem d’activitat esportiva a l’aire lliure, també estem parlant  d’activitat física? 

Sí. Per extensió, cal entendre que la pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també  comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física (per exemple,  senderisme), incloent-hi les nàutiques i les aèries.

Ensenyaments esportius i extraescolars 

Es poden impartir ensenyaments universitaris de Ciències de  l’Activitat Física i l’Esport? 

Tota la docència teòrica dels ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat  Física i l’Esport ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les  pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

I els ensenyaments de règim especial vinculats a l’esport? 

Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació  professional i ensenyaments de règim especial) han d’aplicar mesures per reduir la  presencialitat als centres. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en  contradicció amb el dret a l’educació de l’alumnat.

Quedaran inclosos dins aquesta consideració els ensenyaments reglats de règim  especial vinculats a l’esport, és a dir, els cicles formatius de grau mitjà i superior.

La docència teòrica dels ensenyaments esportius de caràcter federatiu i anàlegs ha  de prioritzar-se de forma virtual, o reduint al màxim l’activitat presencial. Podran fer se presencialment aquelles sessions pràctiques, avaluacions i proves d’accés, tot  extremant les mesures de protecció.

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars? 

Sí. Aquelles activitats extraescolars de caràcter esportiu que se celebrin fora del  centre educatiu s’hauran de celebrar en grups estables esportius, amb l’ús de  mascareta en instal·lacions esportives cobertes i respectant els aforaments  establerts segons la instal·lació on es practiquin.

 

Redaccio
Redaccio
Periodistes
ARTICLES RELACIONATS

DEIXA UNA RESPOSTA

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu aquí el vostre nom

7 + = 16

Últimes notícies